Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Welke partij doet wat voor je kind?

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags ,

Met de verkiezingen van 26 mei op komst zagen we in ons oudernetwerk al enkele keren de vraag “Help, op wie moeten we stemmen in het belang van ons bijzonder kind?” opduiken. Welke partij houdt in haar programma het meest rekening met de noden van bijzondere kinderen en hun ouders? Wie heeft er oog voor de wachtlijsten en wie niet? Wie wil bijzondere kinderen en hun gezin het meest kansen geven op een gewoon leven in de samenleving? Het is niet eenvoudig om hier als ouder in één-twee-drie een antwoord op te vinden. Daarom namen we voor jullie een kijkje in de verschillende partijprogramma’s om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de standpunten die ouders van kinderen met een beperking aanbelangen.

CD&V

- CD&V ijvert voor het zogenaamde groeipakket, een basispakket aan financiële ondersteuning. Daarbij wordt vooral ingezet op deelname aan het onderwijs van op jonge leeftijd. Gezinnen met kinderen met een beperking krijgen hierin extra ondersteuning.
- Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, waarbij wordt ingezet op meer inclusieve kinderopvang. Zo kunnen ook kinderen met een handicap in de mate van het mogelijke worden opgevangen in het reguliere systeem.
- CD&V wil het belastingkrediet voor kinderen ten laste verdubbelen. Daarnaast willen ze de voorwaarden om als kind met een zware handicap erkend te worden versoepelen. Dat willen ze doen door de voorwaarden af te stemmen op de voorwaarden die gelden voor de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een beperking.
- CD&V wil het aantal bijkomende PAB’s (persoonlijke assistentiebudgetten) voor minderjarigen verder optrekken.
- CD&V ziet het M-decreet als een begeleidingsdecreet gericht op leerwinst voor elke leerling. Ze willen het decreet bijsturen door ondersteuning van leerlingen met extra zorgvragen snel en efficiënt te laten verlopen, dichthij de leerling en leerkracht.
- Voor CD&V betekent inclusief onderwijs: gewoon onderwijs als het kan, maar buitengewoon onderwijs als het moet. Ze willen de ingeslagen weg verder volgen en verschillende onderwijsniveaus waarin leerlingen les krijgen invoeren. Deze niveaus gaan van volledige inclusie, hoofdzakelijke inclusie, en beperkte inclusie tot een volledig gespecialiseerde omgeving. Ze willen het gewoon en buitengewoon onderwijs dichter bij elkaar brengen door waar mogelijk infrastructuur te delen en expertise uit te wisselen. Verder willen ze de structuur, de organisatie en het aanbod van buitengewoon onderwijs vereenvoudigen, door te kijken naar hoe zwaar de zorg van elk kind is.

Groen!

- Voor minderjarigen met een beperking wil Groen! een persoonsvolgende financiering invoeren met budgetten die hoog genoeg zijn en zonder de fouten van het systeem voor meerderjarigen. Ze willen de link tussen het budget en onderwijs versterken. In afwachting van het nieuwe systeem willen ze alle kinderen en jongeren met ondersteuningsnood het bestaande PAB toekennen.
- Groen! wil grotere vooruitgang in de overgang naar inclusief onderwijs. Ze pleiten voor een beter geplande en meer gefaseerde doorstroming van leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Zo willen ze de onzekerheid bij scholen, leerkrachten en ouders wegnemen. Daarom zullen scholen ook meer ondersteund worden.
- Iedereen die zorg nodig heeft, moet voor Groen! die zorg ook krijgen. Ze willen de wachttijden aanpakken. Voldoende plaatsen in de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg zijn hierbij belangrijke punten. Iedere persoon met een chronische zorgnood, zoals een handicap, krijgt een persoonsgebonden budget op maat. Groen! vraagt dus een stevige stijging van middelen die naar de zorg gaan. De overheid moet hierbij duidelijk de bestaande en toekomstige noden in kaart brengen en reguleert op basis daarvan het zorgaanbod. Ze kiezen voor hulp in de thuisomgeving waar het kan, voor hulp in een voorziening waar het nodig of wenselijk is.

NV-A

- NV-A wil het M-decreet en de uitvoering ervan bijsturen zodat alle leerlingen zoveel mogelijk leerkansen krijgen. Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk les volgen in het gewoon onderwijs, maar dat is volgens hen niet voor iedereen mogelijk. Ze vinden het buitengewoon onderwijs voor kinderen met speciale noden het best geschikt om hen een kader te geven en de hoogst mogelijke leerwinst te bieden.
- NV-A wil niet alleen voldoende, maar ook toegankelijke en betaalbare inclusieve kinderopvang met een goed evenwicht tussen de verschillende types kinderopvang.
- NV-A wil de toegankelijkheid op vlak van onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en media, toerisme, mobiliteit, openbare ruimte en publieke gebouwen vergroten.
- Ze willen een verdere uitrol van de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking en een uitbreiding daarvan naar minderjarigen met een beperking. Kinderziektes in het systeem willen ze snel en efficiënt aangepakt zien.

Open-VLD

- Open-VLD wil jeugdwerk inclusiever maken.

- Volgens hun partijprogramma willen ze het M-Decreet grondig bijwerken door scholen opnieuw meer zeggenschap te geven. Ze zeggen fier te zijn op het buitgewoon onderwijs en willen het een volwaardige plaats geven in het onderwijsaanbod, omdat daar de expertise zit om te werken op maat van het kind.
- Open-VLD wil het kwaliteitsvolle en betaalbare aanbod aan kinderopvang verder uitbreiden door meer kinderdagverblijven te creëren. Ze doen dit met de hulp van subsidies gericht aan mensen die starten met een kinderdagverblijf..
- Open-VLD ijvert ook verder voor het groeipakket.

- Open VLD wil de persoonsvolgende financiering invoeren voor minderjarigen in 2020.

- Open VLD wil fors investeren en de wachtlijsten voor minderjarigen wegwerken en die van de meerderjarigen sterk terugdringen.

- Open VLD wil nieuwe woonvormen en groene zorg initiatieven voor mensen met een beperking kansen geven. Zo wil men sociaal ondernemerschap stimuleren.

 

PVDA

- PVDA wil inzetten op inclusie van leerlingen met verhoogde zorgnoden. Ze willen de nodige middelen en mensen vrijmaken om het M-decreet realiteit te maken.
- De partij wil dat de overheid instaat “voor de zorg voor iedereen met een beperking en niet alleen voor diegene met een hoogdringende of grote zorgnood”.
- PVDA wilt tegen 2025 een afdwingbaar recht op ondersteuning en assistentie. Met andere woorden, als je aan de voorwaarden voldoet om ondersteuning te krijgen en de overheid komt die verplichting niet na, dan kan je de overheid in gebreke stellen voor de rechter.


SP.A

- SP.A vindt dat iedereen recht heeft op de juiste zorg. Daarom willen ze de Vlaamse Sociale Bescherming uitbreiden en zo zorgzekerheid creeëren voor mensen met een beperking. Dit willen ze koppelen aan een doorgedreven administratieve vereenvoudiging
- Ze pleiten voor meer aandacht voor de problematiek van mensen met autisme of een lichte beperking. Zij zijn wel degelijk zorgbehoevend, maar door tekorten en prioritering van mensen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen ze al jarenlang de nodige zorgen niet.
- SP.A wil de wachtlijsten in de zorg afschaffen en de wachttijden inkorten. De wachtlijsten mogen voor hen niet synoniem staan van totale afwezigheid van hulp. Terwijl mensen wachten, moeten ouders, kinderen en jongeren kunnen rekenen op overbruggingshulp.
- SP.A ijvert ook voor een afdwingbaar recht op ondersteuning en assistentie.

We haalden deze info uit teksten die de partijen ons zelf ter beschikking stelden. Hopelijk hebben we jullie met deze info voldoende kijk gegeven op de standpunten van verschillende Vlaamse partijen.

Ook de gezinsbond schreef hierrond een interessant rapport.

We hopen dat de volgende regering extra aandacht zal besteden aan onze bijzondere kinderen. We wensen jullie zondag alvast een fijne verkiezingsdag toe!

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord